ประวัติส่วนตัว

                ชื่อ-สกุล              นายไมตรี อรรถปรียางกูร

                วัน/เดือน/ปีเกิด    1 กุมภาพันธ์ 2500

                อายุ                     50 ปี

                บิดา มารดา         นายศักดิ์ชัย  อรรถปรียางกูร และนางไข่แก้ว  อรรถปรียางกูร (ถึงแก่กรรม)

              สถานภาพ             สมรสกับนางวชิราภรณ์  อรรถปรียางกูร มีบุตร - ธิดา รวม  5 คน

              ที่อยู่                     เลขที่ 364  หมู่  5  ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140


ประวัติการศึกษา
 
                จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พ.ศ.2515
                จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ พ.ศ.2519
                จบการศึกษา ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎลำปาง
พ.ศ.2546
                จบการศึกษา ระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พ.ศ.2546
                จบการศึกษา ระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546
                กำลังศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต  สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม

พ.ศ.2535               หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่
พ.ศ.2535               หลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกดับเพลิง-กู้ภัย เทศบาลนครเชียงใหม่
พ.ศ.2536               หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหาร CMU MINI MBA คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2537               หลักสูตรเสริมความรู้ผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2543               หลักสูตรโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทางวิทยุสื่อสาร 245 MHZ.
“เหยี่ยวเวหา” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2544               หลักสูตรอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP Protect) รุ่นที่ 19 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ
กรมรบพิเศษที่ 3 จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ.2545               ผ่านการทดสอบกำลังใจในการกระโดดหอจำลอง กองพลรบพิเศษที่ 2
พ.ศ.2545               อบรมหลักสูตร กรรมการบริษัทไทย (Director Certification Program)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
พ.ศ.2547               หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน (Audit Committee Program)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
พ.ศ.2550               กำลังอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

ประวัติการทำงาน

การทำงาน     

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีพิเศษวิศวกร หมายเลขทะเบียน พย.327
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หุ้นส่วนผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง
- หุ้นส่วนผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนาซีวิลคอนสตรัคชั่น

เกียรติคุณที่ได้รับ
   

พ.ศ.2534             รับพระราชทานเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.2535               แหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ จากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.2536               แหวนตราราชวัลลภ จากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ    
พ.ศ.2536               เครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ เข็มพัชรกิตติยาภา จากกองพลรบพิเศษที่ 2หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พ.ศ.2536               ได้ผ่านการทดสอบกำลังใจในการกระโดดหอจำลองของกองพลรบพิเศษที่ 2
พ.ศ.2537               เข็มเครื่องหมายกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1
พ.ศ.2537               ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติศักดิ์ รุ่นที่ 4/37 จากศูนย์สงครามพิเศษ
พ.ศ.2544               โล่เชิดชูเกียรติเป็น อปพร.ดีเด่น ปี 2544 จาก ร.ต.อ.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ..2544              ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิชาสถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
พ.ศ.2546               เป็นผู้ชำนาญการก่อสร้างผิวทางแบบ Stone Mastic Asphalt (SMA) งานปรับปรุงทางวิ่งท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์ที่มีทางวิ่งเดี่ยว (Single Runway) และทำการปูผิวทางแบบ SMA โดยไม่มีการปิดการใช้สนามบินแห่งแรกในโลก
พ.ศ.2546               ประกาศนียบัตรเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ
พ.ศ.2546               ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต (แบบสมัครใจ) กองพันพัฒนาที่ 3
พ.ศ.2548               ได้ประกอบคุณประโยชน์ แก่กิจการทหารพลร่ม กองทัพบกไทย
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ กองพลรบพิเศษที่  1


ผลงานทางวิชาการ

ผู้อำนวยการโครงการ ปรับปรุงทางวิ่ง  ท่าอากาศยานเชียงใหม่                                         
มูลค่างานก่อสร้าง  126,399,528.00  บาท                                                                                           

วิศวกรโครงการ
  ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  44  สายกระบี่ – ขนอม  ตอน 2   
มูลค่างานก่อสร้าง  496,240,000.00  บาท      

วิศวกรโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  114  สายสามแยกลำพูน  -  ดอยติ  อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน  มูลค่างานก่อสร้าง  157,182,234.26  บาท  

วิศวกรโครงการก่อสร้างทางเชื่อมผิวดินที่ทางแยกหมายเลข     5   และทางเชื่อมระดับผิวดิน
ที่ทางแยกหมายเลข  8  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  มูลค่างานก่อสร้าง  152,411,464.00  บาท

ผู้จัดการโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงสายตรัง  -  ห้วยยอด 
มูลค่างานก่อสร้าง  175,710,000.00  บาท 

วิศวกรโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข   3   สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   -  บึงธาตุหลวง   
ภายในกำแพงนครเวียงจันทน์  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มูลค่างานก่อสร้าง  38  ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

วิศวกรโครงการ
  ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  1  สาย  ลำปาง  -   พะเยา  ตอนที่  1    (ส่วนที่ 2)  มูลค่างานก่อสร้าง  647,200,000.00  บาท 

วิศวกรโครงการ
  ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับด้านเหนือภายในเขกองทัพอากาศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มูลค่างานก่อสร้าง 109,574,420.00  บาท                                                

ผู้จัดการโครงการฯ
   ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว / กลุ่มจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 1095
ตอนต่อเขตแขวงฯ   เชียงใหม่ที่ 2 - บ.แม่นะ – ทางแยกเข้า บ.แม่ละนา 
มูลค่างานก่อสร้าง  136,583,440.00  บาท 

วิศวกรโครงการ
งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 สายแยกทางหลวงหมายเลข 106 (แยกสะปุ๋ง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 108 (บ.สามหลัง)   มูลค่างานก่อสร้าง 218,148,000.00 บาท  

วิศวกรโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ – อ.ฝาง ตอน อ.แม่แตง –          ศูนย์ฝึกลูกช้าง ส่วนที่ 2  มูลค่างานก่อสร้าง  229,189,211.00 บาท 


ผลงานทางสังคม

                พ.ศ.2520-2526    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษ (เกี่ยวกับข่าวราชการลับและความมั่นคงของประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของประสานงาน  113  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน\
                พ.ศ.2536-2538    กรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
                พ.ศ.2537-2540    ที่ปรึกษาสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
                พ.ศ.2535-2539    รองประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่
                                                ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 1/35
                พ.ศ.2533-2545    ประธานชมรมศิษย์เก่าสถาปัตย์ฯ เทคโนฯ ภาคพายัพ
                พ.ศ.2539-2542    ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่
                พ.ศ.2540-2545    ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดเชียงใหม่
                พ.ศ.2541-2545    ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภาคเหนือ
                พ.ศ.2543-2545    รองประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แห่งประเทศไทย
                พ.ศ.2541-ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่
                พ.ศ.2542-ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสถานีตำรวจภูธร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                พ.ศ.2543-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจภูธร (กต.ตร.) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                พ.ศ.2543               กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                พ.ศ.2544               กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                พ.ศ.2545               กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                พ.ศ.2547               กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                พ.ศ.2545-2545    คณะอนุกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                พ.ศ.2545-2545    อนุกรรมการพิจารณาจัดหาแหล่งเงิน ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด        พ.ศ.2546-2547                ผู้ช่วยดำเนินงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย        พ.ศ.2545-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด
                พ.ศ.2545-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโรงพยาบาลลำปาง
                พ.ศ.2545-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมส่งเสริมสุนัขพันธุ์ไทย       
                พ.ศ.2545-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
                พ.ศ.2546-2547    กรรมการบริหารสมาคมมวยสากลสมัครเล่น แห่งประเทศไทย
                พ.ศ.2546-2547    กรรมการมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค
                พ.ศ.2545-ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.)จังหวัดเชียงใหม่


ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  1. เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานในงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
  2. เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานในปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
  3. เป็นประธานศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2545
  4. เป็นประธานจัดงาน “นกฮูกคืนรัง” และมอบเงินรายได้ให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อจัดซื้อหนังสือให้แก่ห้องสมุดคณะฯ 3 ครั้ง รวมเป็นเงินประมาณ 500,000 บาท
  5. เป็นผู้นำการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  6. เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสถาปัตยกรรม และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  7. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตภาคพายัพ