แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คำชี้แจง :
แบบสอบถามนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชาที่กำกับ ดูแลการทำงานของบุคคลที่ถูกประเมิน เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงาน และ คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์
๑. วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ทราบความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบตามความเป็นจริง เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( โปรด ทำเครื่องหมายในช่อง ที่ตรงกับท่านมากที่สุด)

๑. ระดับตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม


 • ผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารระดับต้น/หัวหน้างาน
 • ผู้บริหารระดับกลาง/ผู้จัดการ
 • อื่น ๆ (โปรดระบุ)   

๒. ประเภทของหน่วยงาน


 • หน่วยงานราชการ/องค์กรในกำกับของรัฐ
 • หน่วยงานเอกชน/บริษัทเอกชน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • อื่น ๆ (โปรดระบุ)   

๓. ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน


 • น้อยกว่า ๓ เดือน
 • ๖ เดือน – ๑ ปี
 • ๓-๖ เดือน
 • มากกว่า ๑ ปี

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

บัณฑิตที่ท่านประเมิน ชื่อ นามสกุล

คณะ สาขา เขตพื้นที่ จบการศึกษาในปีการศึกษา

ระดับการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ปริญญาตรี ๔ ปี (ปกติ) (สำเร็จ ระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย มาต่อ ป.ตรี)
 • ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (สำเร็จ ระดับ ปวส. มาต่อ ป.ตรี)
 • ปริญญาโท

บัณฑิตที่ท่านประเมิน ทำงานตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาที่ทำงาน ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จหรือไม่ ตรง ไม่ตรง

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ
 • ระดับ ๑ น้อยที่สุด หมายถึง เห็นด้วยน้อยมาก หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย
 • ระดับ ๒ น้อย หมายถึง เห็นด้วยน้อย หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย
 • ระดับ ๓ ปานกลาง หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย
 • ระดับ ๔ มาก หมายถึง เห็นด้วยมาก หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก
 • ระดับ ๕ มากที่สุด หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมากที่สุด
ความคิดเห็น/พฤติกรรมที่แสดงออก
(มากที่สุด)

(มาก)

(ปานกลาง)

น้อย/ ไม่บ่อย)

(น้อยที่สุด/ไม่บ่อยเลย)
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๓ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.๔ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชาชีพพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิชาชีพ
๒.๓ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒.๕ สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ปัญหาในงานจริงได้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๓.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
๓.๓ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิชาชีพได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
๓.๕ สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
๔.๓ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
๔.๕ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างดี
๕.๒ มีทักษะในการคำนวณและความสามารถทางด้านสถิติในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
๖. คุณลักษณะด้านอัตลักษณ์นักศึกษา มทร.ล้านนา
๖.๑ มีความรู้ทฤษฎีและเชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Hands On)
๖.๒ ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based)
๖.๓ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ (Professional Oriented)
๖.๔ สุขภาพแข็งแรง สู้งาน หวังผลแห่งความสำเร็จ
๖.๕ ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทยโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน(ความต้องการ/ความคาดหวัง)ในหน่วยงานของท่าน

ข้อเด่นของมหาวิทยาลัย

ข้อที่ควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย

ผู้ประเมิน 

ตำแหน่ง  

ชื่อบริษัท   

Copyright @2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. All Rights Reserved.