ระบบครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ ภายในกองพัฒนานักศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกานค้นหา และยังเป็นการบันทึกฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในการพัฒนาระบบต่อไป

รายการอุปกรณ์ที่เพิ่มข้อมูลล่าสุด

แสดงแผนที่ข้อมูลจำแนกตามเขตพื้นที่