โลโก้เว็บไซต์ ประกาศและคำสั่ง | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศและคำสั่ง


เอกสารงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เอกสารงานงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

แผนพัฒนานักศึกษา ปี 2562 - 2565

แผนพัฒนานักศึกษา ปี 2562 - 2565

ประกาศและคำสั่งต่างๆ งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 
  ข้อบังคับ_ว่าด้วยการเงิน_มทร_ล้านนา_2557
  ประกาศบทบาทหน้าที่สภานักศึกษา
  ประกาศลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
  ประกาศว่าด้วยการเงิน
  ประกาศว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
  ประกาศว่าด้วยองค์การนักศึกษา
  ระเบียบกิจกรรมนักศึกษา
  ประกาศว่าด้วยสภานักศึกษา
  ประกาศ ว่าด้วยการเงินสภานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกาา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่

งานพัฒนาวินัย

 
  มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย_วินัย
  ข้อบังคับ-มทร.ล้านนา-ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
  ข้อบังคับ-วินัยนักศึกษา

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองทุนเงินกู้ยืมพื่อการศึกษา

กฏหมายและระเบียบ กยศ.  

งานกีฬา

   
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา