โลโก้เว็บไซต์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา