โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการดำเนินงาน


 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา

   -  สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

สถิติการเข้าใช้บริการ

   - สถิติการเข้าใช้บริการ กองพัฒนานักศึกษา รอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

เอกสารงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานติดตามบัณฑิต

ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต

 
  แบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต

ประจำปี 2559

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต_ประจำปีการศึกษา_2559

ประจำปี 2560

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์_ประจำปีการศึกษา_2560

ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินคุณลักษษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ-2562.pdf

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 
 

แบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต

ประจำปี 2559

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-2559.pdf

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต-2559-ป.โท

ประจำปี 2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต-2560-ป.โท

สรุปภาวะการมีงานทำ-ประจำปีการศึกษา-2560-เพิ่มเติม-ข้อมูล-ณ-วันที่-26-เมษายน-2562

ประจำปี 2561

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต_ประจำปีการศึกษา_2561

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต_มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ประจำปี 2562

รายงานผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562

ประจำปี 2564

รายงานผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2564

 

เอกสารงานงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

แผนพัฒนานักศึกษา ปี 2562 - 2565

แผนพัฒนานักศึกษา ปี 2562 - 2565

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานแนะแนวและอาชีพ

   
  ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและโครงการ JOB FAIR  
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา