โลโก้เว็บไซต์ SWOT ของกองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

SWOT ของกองพัฒนานักศึกษา


SWOT ของกองพัฒนานักศึกษา

จุดแข็ง (Strength)

 1. หน่วยงานแต่ละเขตพื้นที่มีการประสานความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทำให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว
 3. มีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันในการทำงาน
 4. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับกิจกรรมของนักศึกษา
 5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

จุดอ่อน (Weakness)

 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างน้อย ทำให้เงินที่จะลงสู่เขตพื้นที่ ไม่เพียงพอและทั่วถึง
 2. ขาดบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษามีภาระงานมาก จึงไม่ค่อยมี
 3. โอกาสและเวลาในการคิดพัฒนางานมากนัก
 4. ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เพื่อการรายงานและตรวจสอบยังไม่เป็นปัจจุบัน

โอกาส (Opportunity)

 1. มีเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีแนวทางในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงเครือข่าย ทำให้มีการดำเนินงานการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเกิดความสะดวกคล่องตัว
 3. มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และ สำนักงานคณะกรรม-การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ภัยคุกคาม (Threat)

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนหลักวิธีการคิดการจัดกิจกรรม / โครงการ ทำให้กิจกรรม / โครงการ ที่วางแผนไว้ อาจจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือต้องปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา