โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์ม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟอร์ม


เอกสารงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานติดตามบัณฑิต

ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต

 
  แบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 
 

แบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต

รางวัลราชมงคลสรรเสริญ

 
 

การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์เก่า

   
  แบบฟอร์มประวัติศิษย์เก่าฯ  

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เอกสารเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักศึกษา

   
  แบบหมายนัดปรึกษา  
  แบบบันทึกการให้คำปรึกษา  
  แบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  
  การให้คำปรึกษานักศึกษา_จัดทำโดย_กองพัฒนานักศึกษา  
  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา  
  แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มารับบริการปรึกษา  
  แบบฟอร์มสำหรับให้นักศึกษาประเมินหลังรับบริการปรึกษา  

งานประกันอุบัติเหตุ

   
  แบบฟอร์มการเปิดค่าสินไหมทดแทน  

งานกีฬา

   
  แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬากลางแจ้งและอาคารกิจกรรมนักศึกษา  
  แบบฟอร์ม-ยืมคืน-อุปกรณ์กีฬา  

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS)

   
  แบบการรับบริการเฉพาะบุคคลสำหรับ_นศ._พิการ  
  แบบขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา_นศ._พิการ  
  แบบฟร์อมยืม-คืน_ครุภัณฑ์  

แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร

   
  แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร  

งานทุนการศึกษา

   
  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา