โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
พันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู

พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)


เบอร์โทร : .

อีเมล : dsdrmutl@gmail.com

หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา
นายศิขรินทร์ บุญจี๋

นายศิขรินทร์ บุญจี๋

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นายธวัช จันต๊ะวงค์

นายธวัช จันต๊ะวงค์

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ การบริการและธุรการ การวางนโยบายและจัดทำแผน การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสืี่ยง การจัดการความรู้ สวัสดิการภายในกอง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางนภาพร  กันทะวงค์

นางนภาพร กันทะวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นางสายหยุด สุวัตถี

นางสายหยุด สุวัตถี

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นางสาวนันทิดา รังสรรค์

นางสาวนันทิดา รังสรรค์

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานองค์การนักศึกษา งานสภานักศึกษา งานสโมสรนักศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาวินัย งานวิชาทหาร การส่งเสริมและพัฒนาทักษะคนดี งานอาสาสมัคร อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นายสุรเชษ เสาร์อ้าย

นายสุรเชษ เสาร์อ้าย

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานกีฬา งานพยาบาล งานประกันอุบัติเหตุ งานกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา งานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวกัลยาณี โพธิโต

นางสาวกัลยาณี โพธิโต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นายดรัณภพ  ประเสริฐชัย

นายดรัณภพ ประเสริฐชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1361

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นางสาวเกวลิน ปิณฑวิหค

นางสาวเกวลิน ปิณฑวิหค

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1361

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นางสาววันวิสา อรินติ๊บ

นางสาววันวิสา อรินติ๊บ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1361

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นางสาวจีราพร จันต๊ะ

นางสาวจีราพร จันต๊ะ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1602

อีเมล : jinjeerapron@gmail.com

นางธนภรณ์ มณีแก้ว

นางธนภรณ์ มณีแก้ว

พนักงานพิมพ์


เบอร์โทร : เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) งานสารสนเทศนักศึกษาพิการ งานบริการสื่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน งานทุนการศึกษาเงินอุดหนุนนักศึกษาพิการ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวณัฐพัชร  คอทอง

นางสาวณัฐพัชร คอทอง

นักวิชาการศึกษาพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1360

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

นางวริศรา  ยืนยงกุล

นางวริศรา ยืนยงกุล

นักวิชาการศึกษาพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาวจีรนันท์ ทรัพย์พยาไท

นางสาวจีรนันท์ ทรัพย์พยาไท

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 2400

อีเมล : rmutldsd@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา