โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา
นางจิตติมา ทองเล็ก

นางจิตติมา ทองเล็ก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : dsd_rmutl@hotmail.com

งานบริหารงานทั่วไป การบริการและธุรการ การวางนโยบายและจัดทำแผน การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสืี่ยง การจัดการความรู้ สวัสดิการภายในกอง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางนภาพร กันทะวงค์

นางนภาพร กันทะวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานองค์การนักศึกษา งานสภานักศึกษา งานสโมสรนักศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาวินัย งานวิชาทหาร การส่งเสริมและพัฒนาทักษะคนดี งานอาสาสมัคร อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นายศิขรินทร์ บุญจี๋

นายศิขรินทร์ บุญจี๋

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นายวัชชิระ อินตาเทพ

นายวัชชิระ อินตาเทพ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นายสุรเชษ เสาร์อ้าย

นายสุรเชษ เสาร์อ้าย

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1239

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางธนภรณ์ มณีแก้ว

นางธนภรณ์ มณีแก้ว

พนักงานพิมพ์


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาวอโณทัย วิชัยสืบ

นางสาวอโณทัย วิชัยสืบ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : anothai.vcs@gmail.com

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานกีฬา งานพยาบาล งานประกันอุบัติเหตุ งานกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา งานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางวิบูลลักษณ์ บางพาน

นางวิบูลลักษณ์ บางพาน

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1420 หรือ 1421

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นายธวัช จันต๊ะวงค์

นายธวัช จันต๊ะวงค์

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาวกัลยาณี โพธิโต

นางสาวกัลยาณี โพธิโต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1239

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาวพจนีย์ ราชญา

นางสาวพจนีย์ ราชญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1420 หรือ 1421

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นายดรัณภพ ประเสริฐชัย

นายดรัณภพ ประเสริฐชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1420 หรือ 1421

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาวเกวลิน ปิณฑวิหค

นางสาวเกวลิน ปิณฑวิหค

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1420 หรือ 1421

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาววันวิสา อรินติ๊บ

นางสาววันวิสา อรินติ๊บ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1420 หรือ 1421

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

งานติดตามและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานศิษย์เก่า การติดตามบัณฑิตและสถานประกอบการ งานพระราชทานปริญญาบัตร สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการนักศึกษา อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวนิลุบล สุขวณิช

นางสาวนิลุบล สุขวณิช

นักจิตวิทยา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1402

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาวนันทิดา รังสรรค์

นางสาวนันทิดา รังสรรค์

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสายหยุด สุวัตถี

นางสายหยุด สุวัตถี

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นายคุณพจน์ สันชุมภู

นายคุณพจน์ สันชุมภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางสาววิชุรา ตาจันทร์ดี

นางสาววิชุรา ตาจันทร์ดี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1360 หรือ 1361

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) งานสารสนเทศนักศึกษาพิการ งานบริการสื่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน งานทุนการศึกษาเงินอุดหนุนนักศึกษาพิการ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวณัฐพัชร คอทอง

นางสาวณัฐพัชร คอทอง

นักวิชาการศึกษาพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1360 หรือ 1361

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นางวริศรา ยืนยงกุล

นางวริศรา ยืนยงกุล

นักวิชาการศึกษาพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา