โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

          นักศึกษาทุกคนเป็นบุคคลที่พร้อมจะพัฒนาได้โดยทุกคนมีความต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย และมีเสรีภาพในการแสดงออกภายในขอบเขต บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

วิสัยทัศน์   (Vision)

             มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนานักศึกษาทุกด้าน  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สู่สังคมและประชาคมอาเซียน

พันธกิจ  (Mission)

 1. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. จัดระบบการพัฒนานักศึกษา การให้บริการ  สวัสดิการ  และจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านบนพื้นฐานข้อมูลและงานวิจัย
 4. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานกิจการนักศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. เพื่อจัดระบบการพัฒนานักศึกษา การให้บริการ  สวัสดิการ  และจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านบนพื้นฐานข้อมูลและงานวิจัย
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานกิจการนักศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ

 

      เป้าหมาย (Goals)

 1. นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะชีวิต สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตจากกิจกรรมนอกหลักสูตร นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
 3. นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

 

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมขององค์กร

          เอกลักษณ์ของกองพัฒนานักศึกษา

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษากับฝ่ายกิจการนักศึกษา ทุกเขตพื้นที่

วัฒนธรรมองค์กร

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่อาศัยความร่วมมือ ร่วมกันทำงานกับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องของแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนงานพัฒนางานกิจการนักศึกษาร่วมกัน จำเป็นต้องใช้เวลาในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ทุกปีการศึกษาตลอดมา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของงานกิจการนักศึกษา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพของ สกอ. กพร. และ สมศ.
 2. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

1)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

2)  มีเกณฑ์ / ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

3)  มีกระบวนการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

4)  มีการประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อกาประกันคุณภาพ

     การศึกษาภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา