โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

          “มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”


ปรัชญา

          “สร้างคนเก่ง ดี มีคุณภาพ”

๑. กองพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนภารกิจ การจัดการศึกษาทุกช่วงวัยของมหาวิทยาลัย เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม ความเป็นไทย มีความรู้ทางวิชาการและมีความพร้อมที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำที่เสียสละเพื่อส่วนรวม

๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมลคลล้านนา มีความเสมอภาคทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา ด้วยการบริการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

2. ส่งเสริมสวัสดิการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทย

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

          เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

๑. การศึกษา = ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความเสมอภาคในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

๒. กิจกรรม = พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ โดยต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกิจกรรม

๓. บริการ = ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงาน

 

เป้าประสงค์

  1. บัณฑิตมีคุณภาพด้วยอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงปรสงค์ มีทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
  2. นักศึกษาทุกระดับได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม การบริการ และพัฒนาสมรรถนะด้วยความเสมอภาค
  3. นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

 

เป้าหมาย

นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับชาติ

 

บัณฑิตที่พึงประสงค์

๑. หลักคิดทางวิชาการ ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรียนรู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ

๒. การทำงานร่วมกับผู้อื่น การดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

๓. ทักษะการเป็นพลเมืองโลก มีจริยธรรมหรือค่านิยมที่ดีอยู่ในใจ พึ่งตนเอง เรียนรู้ตอดชีวิต ใฝ่คุณธรรม

 

สมรรถนะหลัก

การบริการที่ดี : ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถที่หลากหลายตามหน้าที่รับผิดชอบ

 

วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรคุณภาพ  : ทำงานเป็นทีม รอบรู้ รวดเร็ว รักสามัคคี

 

ค่านิยม

Student Development Division : SDD

S : Star (เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จ)

D : deal (ข้อตกลงร่วมกัน)

D : diligent (ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา