โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา


เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา

- คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2566 (Download)

เอกสารงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานติดตามบัณฑิต

 
  คู่มือปฏิบัติงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

งานอื่นๆภายในหน่วยงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 
  flow chart - งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  flow chart - งานราชมงคลล้านนาสรรเสริญ
  flow chart - งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

เอกสารงานงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

กิจกรรมพื้นที่เชียงใหม่

 
  flow chart - กิจกรรมพื้นที่เชียงใหม่
   

งานพัฒนาวินัย

 
  คู่มือแบบสอบสวนและขั้นตอนการดำเดินการทางวินัยนักศึกษา
  Flow-chart - พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา2566

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานแนะแนวและอาชีพ

   
     
     
     
     
     

เอกสารเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักศึกษา

   
  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริการให้คำปรึกษา  

งานประกันอุบัติเหตุ

   
     

กองทุนเงินกู้ยืมพื่อการศึกษา

   

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   
  การลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล Pin Code  
  ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินในระบบ e-Sutdentloan  
  คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กยศ  
  flow chart กยศ. การขอกู้ยืมเงิน กลุ่ม เลื่อนชั้นปี  
  flow chart กยศ. การขอกู้ยืมเงิน กลุ่ม รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับ  

งานกีฬา

   
     
     

งานขอผ่อนผันผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและนักศึกษาวิชาทหาร

   
  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานขอผ่อนผันการตรวจเรียกเข้ารับราชการ  
     

 

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS)

 

 
  งานบริการล่ามภาษามือ
  งานบริการยืม-คืนครุภัณฑ์ฯ
  งานงบประมาณDSS
  งานบริการนักศึกษาพิการ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา