โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา


เอกสารงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานติดตามบัณฑิต

 
  คู่มือปฏิบัติงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

เอกสารงานงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

งานพัฒนาวินัย

 
  คู่มือแบบสอบสวนและขั้นตอนการดำเดินการทางวินัยนักศึกษา

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานแนะแนวและอาชีพ

   
     
     
     
     
     

เอกสารเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักศึกษา

   
     

งานประกันอุบัติเหตุ

   
     

กองทุนเงินกู้ยืมพื่อการศึกษา

   

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   
  การลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล Pin Code  
  ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินในระบบ e-Sutdentloan  
  คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กยศ  

งานกีฬา

   
     
     

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา