โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา


เอกสารงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานติดตามบัณฑิต

 
  คู่มือปฏิบัติงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

เอกสารงานงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

งานพัฒนาวินัย

 
  คู่มือแบบสอบสวนและขั้นตอนการดำเดินการทางวินัยนักศึกษา

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานแนะแนวและอาชีพ

   
  flowchart โครงการปฐมนิเทศฯและปัจฉิมนิเทศ  
  flowchart_งานบริการจัดหางาน  
  flowchart_ทุนใหม่  
  flowchart_ทุนต่อเนื่อง1  
  flowchart_บริการให้การปรึกษา  

เอกสารเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักศึกษา

   
  flowchart_แนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านจิตใจ  

กองทุนเงินกู้ยืมพื่อการศึกษา

   

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   
  การลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล Pin Code  
  ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินในระบบ e-Sutdentloan  
  คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กยศ  

งานกีฬา

   
  Flowchart_ยืม คืนอุปกรณ์กีฬา งานส่งเสริมกีฬา  
  Flowchart งานบริการ การขอใช้สนามกีฬา  

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา