โลโก้เว็บไซต์ งานแนะแนว | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานแนะแนว


บริการแนะแนว

บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 • ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน Part-time และ full-time สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

 • เป็นสื่อกลางในการรับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน ให้แก่บริษัทและหน่วยงานที่ขอความร่วมมือมายังงานแนะแนะการศึกษาและอาชีพ และนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน

 • จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โลกการทำงาน เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ  โครงการ Job fair ฯลฯ

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษาต่อ

 

บริการด้านทุนการศึกษา

 • ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา จากหน่วยงานหรือองค์กรที่ขอความร่วมมือมายังงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • เป็นสื่อกลางในการรับสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
 • พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา เพื่อคัดเลือกรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่มอบทุนการศึกษา
 • ให้บริการแก่นักศึกษาทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่

           

ติดต่องานแนะแนว

ที่อยู่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 ตึกศึกษาทั่วไป (ห้องพยาบาล)

โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1360, 1361 (ในวันเวลาราชการ)

 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร. ล้านนา เชียงใหม่  https://www.facebook.com/guidancermutlcm/

                       

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

 • บริการให้คำปรึกษาทั้งแบบรายเดี่ยวและรายกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียน การปรับตัว การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ความสัมพันธ์ ทักษะชีวิต ฯลฯ เพื่อบรรเทาความรู้สึกเครียด กังวล กดดัน ไม่มีความสุข หรือความไม่สบายใจ ของนักศึกษา เอื้อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
 • บริการคัดกรองสุขภาพจิต โดยใช้แบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต เพื่อประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในการมีปัญหาสุขภาพจิต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใจของตนเอง
 • จัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

ติดต่อนักจิตวิทยาการปรึกษา

ห้องให้คำปรึกษา ชั้นล่าง ตึกศึกษาทั่วไป โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1402

 E - mail : nilubon@rmutl.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/RmutlStudentCare

 

ช่องทาง line : @791pxbkv

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา