โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน - คู่มือ (รวมเอกสาร) | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการดำเนินงาน - คู่มือ (รวมเอกสาร)


เอกสารใหม่

1.คู่มือปฏิบัติงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

2.คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กยศ

3.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา2564

 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา

   -  สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564

   - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

เอกสารงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานติดตามบัณฑิต

ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต

 
  คู่มือปฏิบัติงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
  แบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต

ประจำปี 2559

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต_ประจำปีการศึกษา_2559

ประจำปี 2560

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์_ประจำปีการศึกษา_2560

ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินคุณลักษษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ-2562.pdf

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 
 

แบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต

ประจำปี 2559

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-2559.pdf

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต-2559-ป.โท

ประจำปี 2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-2560

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต-2560-ป.โท

สรุปภาวะการมีงานทำ-ประจำปีการศึกษา-2560-เพิ่มเติม-ข้อมูล-ณ-วันที่-26-เมษายน-2562

ประจำปี 2561

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต_ประจำปีการศึกษา_2561

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต_มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ประจำปี 2562

รายงานผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต-มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562

 

เอกสารงานงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

แผนพัฒนานักศึกษา ปี 2562 - 2565

แผนพัฒนานักศึกษา ปี 2562 - 2565

ประกาศและคำสั่งต่างๆ งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 
  ข้อบังคับ_ว่าด้วยการเงิน_มทร_ล้านนา_2557
  ประกาศบทบาทหน้าที่สภานักศึกษา
  ประกาศลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน
  ประกาศว่าด้วยการเงิน
  ประกาศว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
  ประกาศว่าด้วยองค์การนักศึกษา
  ระเบียบกิจกรรมนักศึกษา
  ประกาศว่าด้วยสภานักศึกษา
  ประกาศ ว่าด้วยการเงินสภานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกาา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่

งานพัฒนาวินัย

 
  มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย_วินัย
  ข้อบังคับ-มทร.ล้านนา-ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
  คู่มือแบบสอบสวนและขั้นตอนการดำเดินการทางวินัยนักศึกษา
  ข้อบังคับ-วินัยนักศึกษา

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานแนะแนวและอาชีพ

   

Flowchart

   
  flowchart โครงการปฐมนิเทศฯและปัจฉิมนิเทศ  
  flowchart_งานบริการจัดหางาน  
  flowchart_ทุนใหม่  
  flowchart_ทุนต่อเนื่อง1  
  flowchart_บริการให้การปรึกษา  
  ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและโครงการ JOB FAIR  
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
  งานปัจฉิมนิเทศ_การเขียนเรซูเม่  

เอกสารเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักศึกษา

   
  flowchart_แนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านจิตใจ  
  แบบหมายนัดปรึกษา  
  แบบบันทึกการให้คำปรึกษา  
  แบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  
  การให้คำปรึกษานักศึกษา_จัดทำโดย_กองพัฒนานักศึกษา  
  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา  
  แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มารับบริการปรึกษา  
  แบบฟอร์มสำหรับให้นักศึกษาประเมินหลังรับบริการปรึกษา  

กองทุนเงินกู้ยืมพื่อการศึกษา

   

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   
  การลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล Pin Code  
  ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินในระบบ e-Sutdentloan  
  คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กยศ  

งานกีฬา

   
  Flowchart_ยืม คืนอุปกรณ์กีฬา งานส่งเสริมกีฬา  
  Flowchart งานบริการ การขอใช้สนามกีฬา  
  แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬากลางแจ้งและอาคารกิจกรรมนักศึกษา  
  แบบฟอร์ม-ยืมคืน-อุปกรณ์กีฬา  
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา