โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : peera_ju@hotmail.com

อ.นคร ขำหาญ

อ.นคร ขำหาญ

ผู้ชำนาญการ ด้านงานกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

นางวณิชชา เฉลิมวรรณ

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (ขรก.)


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : Wanitcha@rmutl.ac.th

นางสาวนภาพร เขียววงค์

นางสาวนภาพร เขียววงค์

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ศิขรินทร์ บุญจี๋

ศิขรินทร์ บุญจี๋

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นายวัชชิระ อินตาเทพ

นายวัชชิระ อินตาเทพ

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นายสุรเชษ เสาร์อ้าย

นายสุรเชษ เสาร์อ้าย

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : rmutl_dsd@hotmail.com

อีเมล : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

นางธนภรณ์ มณีแก้ว

นางธนภรณ์ มณีแก้ว

พนังงานพิมพ์ดีด


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
วิบูลลักษณ์ บางพาน

วิบูลลักษณ์ บางพาน

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

ธวัช จันต๊ะวงค์

ธวัช จันต๊ะวงค์

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : rmutl_dsd@hotmail.com

อีเมล : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

กัลยาณี โพธิโต

กัลยาณี โพธิโต

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

อารีรัตน์ จรลังกา

อารีรัตน์ จรลังกา

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

วิชุรา ตาจันทร์ดี

วิชุรา ตาจันทร์ดี

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

พจนีย์ ราชญา

พจนีย์ ราชญา

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

ดรัณภพ ประเสริฐชัย

ดรัณภพ ประเสริฐชัย

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

เกวลิน บัณฑวิหค

เกวลิน บัณฑวิหค

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

วันวิสาข์ อริณติ๊บ

วันวิสาข์ อริณติ๊บ

อริณติ๊บ จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

งานติดตามและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานติดตามและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปวีณา ทองปรอน

ปวีณา ทองปรอน

จ.บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นิลุบล สุขวณิช

นิลุบล สุขวณิช

นิลุบล สุขวณิช


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

นันทิดา รังสรรค์

นันทิดา รังสรรค์

นักวิชาการสถิติ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

สายหยุด สุวัตถี

สายหยุด สุวัตถี

นักบริหารเครือข่าย


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

คุณพจน์ สันชุมภู

คุณพจน์ สันชุมภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS)
ณัฐพัชร คอทอง

ณัฐพัชร คอทอง

นักวิชาการศึกษาพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

วริศรา ยืนยงกุล

วริศรา ยืนยงกุล

นักวิชาการศึกษาพิเศษ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

พิมพ์พิศา เทพสุรินทร์

พิมพ์พิศา เทพสุรินทร์

ล่ามภาษามือ


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1400 หรือ 1401

อีเมล : rmutl_dsd@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา