โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลสรรเสริญ65 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลสรรเสริญ65

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565
   ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ ที่ได...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา