โลโก้เว็บไซต์ พัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ 2561 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาการประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก ในการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา ทั้งในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4 มีนาคม 2561 เวลาา 9.00 - 15.30 น. มทร.ล้านนา  จัดการประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก ในการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา  ทั้งในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติป...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา