โลโก้เว็บไซต์ การประชุมประจำกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมประจำกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาการประชุมประจำกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561
การประชุมประจำกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา