โลโก้เว็บไซต์ การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาการประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา  นำโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา การประชุมผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา