โลโก้เว็บไซต์ Big Cleaning Day 2561 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Big Cleaning Day 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กรกฎาคม 2561 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาโครงการ Big Cleaning Day
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมโครงการ Big Cleaning Day บริเวณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา