โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาช่วยกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ จาก กองพัฒนานักศึกษา
จันทร์ 20 มิถุนายน 2565

ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาช่วยกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ จาก กองพัฒนานักศึกษา >>Click<< >> อ่านต่อ


โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมในสังกัดประจำปี 2565
อังคาร 28 มิถุนายน 2565

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมในสังกัดประจำปี 2565 ช่วงการอบรมการเขียนโครงการ-เคลียร์บิล การทำโครงการ รวมไปถึงการอบรมงานประกันคุณภาพนักศึกษา (TQF) เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทุกคนได้ทำความเข้าใจกับหลักการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อนักศึกษาทุกคนต่อไป #RMUTL >> อ่านต่อ


โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 28 มิถุนายน 2565

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีในการเปิดกิจกรรม โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565

          วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาที่จะเข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565"
อังคาร 31 พฤษภาคม 2565

แจ้งนักศึกษาที่จะเข้าร่วม "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" >> อ่านต่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. ภายใต้หัวข้อ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางจิตติมา ทองเล็ก ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา , นายธันวา พานิช นายกองค์การนักศึกษา , นายธีรภัทร ขันติวงค์ ประธานสภานักศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกองค์การนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. ภายใต้หัวข้อ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมีการร่วมลงนามความร่วมมือ (MOA) โดยนายกองค์การนักศึกษาทั้ง 9 มทร. และมีการนำเสนอผลงาน Show & Share แนวปฏิบัติที่ดี PDCA มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมิหลา สำน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 24 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษารวมทุกคณะ เวลา 13.00 - 16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาแยกตามคณะ ณ โรงแรกมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ หมายเหตุ : ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 พิมพ์ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา(ชั่วคราว) เพื่อใช้ในการเข้ารับการปฐมนิเทศ https://regis.rmutl.ac.th... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 109

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา