โลโก้เว็บไซต์ 15 ธันวาคม 2565 นร.สองวิทยาคมดูงาน | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

15 ธันวาคม 2565 นร.สองวิทยาคมดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนามทร.ล้านนา แนะแนวทางการศึกษาน้องๆวัยเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม
         วันที่ 15 ธันวาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา