โลโก้เว็บไซต์ 27-29 มี.ค. 66 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

27-29 มี.ค. 66 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีการศึกษา 2566
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา