โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา
เป็นประธานในพิธีในการเปิดกิจกรรม
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 
โดยมีท่านรองศาสตราจารย์
ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา และที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เขตพื้นที่เชียงใหม่ ท่านรองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี ท่านจิตติมา ทองเล็ก ผู้อำนวยการนักศึกษา คณะวิทยากร นายธันวา พานิช นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา คณะดำเนินงานกิจกรรม  และผู้นำนักศึกษาจาก 6 เขตพื้นที่และ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และมีการลงนามความร่วมมือ (MOA) การเป็นเครือข่ายองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
#RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา