โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ภาคพายัพเกมส์ครั้งที่ 22”   โดยการแข่งขันดังกล่าวสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสภานักศึกษาและสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางด้านกีฬา ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างยั่งยืน ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา