โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559     สรุปภาวะการมีงานทำมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


พิธีดำหัวผู้ชำนาญการ ด้านงานกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561
ศุกร์ 20 เมษายน 2561

พิธีดำหัวผู้ชำนาญการ ด้านงานกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 โดยมี อ.นคร ขำหาญ  ผู้ชำนาญการ ด้านงานกิจการนักศึกษา กล่าวอวยพรแก่บุคลากรกองพฒนานักศึกษาเพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป  ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 >> อ่านต่อ


พิธีดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561
ศุกร์ 20 เมษายน 2561

พิธีดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ประพัฒน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร.ล้านนา กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 รูปภา... >> อ่านต่อ


พิธีดำหัวผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561

พิธีดำหัวผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวอวยพรแก่บุคลากรกองพฒนานักศึกษาเพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป  ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 >> อ่านต่อ


การประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก ในการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา ทั้งในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561

4 มีนาคม 2561 เวลาา 9.00 - 15.30 น. มทร.ล้านนา  จัดการประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก ในการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา  ทั้งในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา  ให้เกียรติเป็นประธานและให้แนวทางในการดำเนินงานหรือนโยบายที่ชัดเจน การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา  นายกสโมสรนัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา