โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ  “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

 “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

ณ  ห้องนิทรรศการ ๑  ศูนย์แสดงสินค้าฯ นานาชาติ เชียงใหม่

*************************************************************

 

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.        นักศึกษาลงทะเบียน เข้าห้องประชุม พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๕ น.        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางจิตติมา  ทองเล็ก)                                           

                                          กล่าวรายงาน         

เวลา  ๐๘.๓๕ – ๐๙.๐๐ น.        ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี (รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร) กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา(รศ.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์)   

                                      กล่าวให้โอวาท                                      

เวลา  ๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดร.กิจจา  ไชยทนุ)กล่าวให้โอวาท

เวลา  ๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.        คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผศ.นริศรา  จันทร์เจริญสุข)

                                          กล่าวให้โอวาท

เวลา  ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.        คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผศ.พีระ  จูน้อยสุวรรณ)

                                          กล่าวให้โอวาท

เวลา  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.        วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การบริหาร

                                          อุตสาหกรรมในยุค ๔.๐” โดย คุณสุทธิรักษ์  หลิมวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท

                                          กนกเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.         วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเตรียมตัวสมัครงานกับบริษัท” โดย ผู้แทนสำนักงาน

                                           จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

 

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหาร

 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.        นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบูธรับสมัครงานจากบริษัท จำนวน. ๒๐ บูธ บริเวณด้านหน้า

                                          ห้องประชุม

 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.         นักศึกษาลงทะเบียน เข้าห้องประชุม พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.         วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย คุณสมบัษร ถิระสาโรช

                                        กรรมการผู้จัดการบริษัท ตือ จำกัด

เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.           วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย คุณโกสินทร์   อ่ำสุข

                                        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ตือ จำกัด

 

 

เวลา ๑๖.๓๐ น.                     ปิดโครงการ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา