โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึก : บรรยายพิเศษ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย คุณสมบัษร ถิระสาโรช | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทปบันทึก : บรรยายพิเศษ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย คุณสมบัษร ถิระสาโรช

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2128 คน

(104) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา