โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรมทร.ล้านนา  ฝึกCPRเต็มร้อย ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรมทร.ล้านนา  ฝึกCPRเต็มร้อย ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

"บุคลากรมทร.ล้านนา  ฝึกCPRเต็มร้อย ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น" สำนักงานอธิการบดี โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานวันที่ 16 สค. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจจนานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดอบรม"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ณ ห้อง Innovation ชั้น 6 อาคารศิลปศาสตร์ โดยมี ดร.ศิรประภา  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีทักษะการปฐมพยาบาลและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือบุคคลรอบข้างได้อย่างทันท่วงที

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา