โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก ในการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา  ทั้งในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก ในการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา ทั้งในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

4 มีนาคม 2561 เวลาา 9.00 - 15.30 น. มทร.ล้านนา 
จัดการประชุมเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไก ในการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา 
ทั้งในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา 
ให้เกียรติเป็นประธานและให้แนวทางในการดำเนินงานหรือนโยบายที่ชัดเจน การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา 
นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกฯ ประธานสภานักศึกษา จากหลายพื้นที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

 

ภาพและข่าว : ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา