โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-23 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-12-23

แจ้งนักศึกษา(เชียงใหม่) ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งนักศึกษา(เชียงใหม่) ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   รับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564ในวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป   *** หากไม่ได้รับวันและเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อรับที่สาขา หรือคณะ อีกทีภายหลัง****   นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ติดต่อรับที่อาจารย์ที่ปรึกษา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา