โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษา(เชียงใหม่) ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งนักศึกษา(เชียงใหม่) ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2564 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษา(เชียงใหม่) ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

รับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564ในวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป

 

*** หากไม่ได้รับวันและเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อรับที่สาขา หรือคณะ อีกทีภายหลัง****

 

นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ติดต่อรับที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา