โลโก้เว็บไซต์ การแจกเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแจกเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษา รหัส 63 ลงไป (62 61 60 59 58 57 56 ....และที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) เฉพาะนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ เท่านั้น เรื่อง การแจกเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กองพัฒนานักศึกษา มีความจำเป็นจะต้องรักษามาตรการ การป้องการโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาส่งตัวแทนของแต่ละห้อง เพื่อมาติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. นักเรียน นักศึกษา สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สามารถติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่สำนักงาน วิทยาลัยฯ อาคาร S1 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้ตามวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถึง 30 ธันวาคม 2564 
2.   นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
- สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่หลักสูตรของตนเอง ได้ตามวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถึง 30 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่สำนักงานสาขาสถาปัตย์ ได้ตามวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถึง 30 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดลิน)
3. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา
อาคาร ศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ได้ตามวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
จนถึง 30 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดลิน)
4. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สามารถติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่สำนักงานกองพัฒนา
นักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ได้ตามวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถึง 30 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดลิน)
5. ส่วนเสื้อกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 และ ของปีการศึกษา 2564 อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด กองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการแจ้งให้นักศึกษามาติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป
หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว สามารถติดต่อรับเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 ได้ตามวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถึง 30 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ็ดลิน หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา หรือติดต่อ 053-921444 ต่อ 1406 (พี่ดอย , พี่ต้อม)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา