โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ทุกท่าน ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://ejobs.rmutl.ac.th/ (พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำมาแสดงในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละเขตจังหวัด ซึ่งรอประกาศกำหนดการซ้อมย่อยอีกครั้ง)

2. สำหรับผู้ที่มีงานทำ นำหนังสือถึงสถานประกอบการ(พิมพ์ได้จากระบบภาวะการมีงานทำ) ให้ผู้บังคับบัญชา กรอกแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ

‍ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา โทร 053921444 ต่อ 2400
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา